Kiedy można składać reklamacje w transporcie drogowym? Najważniejsze informacje


Firma transportowa nie wykonała umowy przewozu lub zrobiła to nienależycie? Sprawdź, czy przysługuje Ci reklamacja. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym.

Reklamacja w krajowym transporcie drogowym – kiedy można ją składać? Jak powinna wyglądać?

 
Reklamacja odgrywa istotną rolę w krajowym transporcie drogowym. Pozwala klientowi nie tylko wyrazić niezadowolenie, ale również ubiegać się o zadośćuczynienie za poniesione straty. Stanowi także pierwszy krok na drodze do dochodzenia roszczeń przed sądem. Jak wskazuje bowiem art. 75 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272), poszkodowany może skierować sprawę do sądu dopiero wówczas, gdy droga reklamacji zostanie wyczerpana.
Ponadto reklamacja zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przewozu. W praktyce oznacza to, że termin przedawnienia nie biegnie na nowo, lecz jest wznowiony i kontynuowany po zakończeniu czynności związanych z reklamacją.


Kiedy można złożyć reklamację w krajowym transporcie drogowym? Kto jest do tego uprawniony?

 Biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące w przypadku krajowego transportu drogowego, reklamacja może zostać złożona, jeśli firma transportowa nie wykonała umowy przewozu lub zrobiła to nienależycie. Do jej składania uprawniony jest zarówno nadawca, jak i odbiorca towarów, który zauważył nieścisłości.
Ten pierwszy ma taką możliwość jedynie do momentu, aż ładunek zostanie przekazany odbiorcy lub gdy odbiorca zmieni warunki umowy (np. poprzez zmianę miejsca dostawy). W praktyce to odbiorcy najczęściej składają reklamacje. Wynika to też z faktu, że to właśnie przy odbiorze najczęściej rejestruje się uszkodzenia ładunku.
Ile czasu klient ma na złożenie reklamacji? Ile czasu firma transportowa ma na odpowiedź?
Co do zasady, klient ma rok na złożenie reklamacji. Istnieją jednak dwa przypadki, w których termin ten ulega skróceniu i wynosi:
  • dwa miesiące – jeżeli firma transportowa nie dostarczyła towarów na czas, czyli nastąpiło opóźnienie w przewozie,
  • trzy miesiące – gdy firma transportowa wystawiła już wezwanie do zapłaty z tytułu przewozu, a reklamacja dotyczy przewozu objętego tym wezwaniem.
Z kolei przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź. Jeżeli w tym czasie nie podejmie żadnych działań, będzie to oznaczać, że przyjął w całości reklamację.


Reklamacja w krajowym transporcie drogowym – jaką formę może przyjąć?

Reklamacja może przyjąć formę pisemną, ustną, dokumentową i elektroniczną. O sposobie komunikacji decyduje przewoźnik. Jeżeli na etapie zlecenia nie zaznaczył on, jak powinna przebiegać reklamacja, zastosowanie znajduje domyślna forma pisemna doręczana przesyłką pocztową.


Reklamacja w międzynarodowym transporcie drogowym – kiedy można ją składać?

 W przypadku międzynarodowego transportu drogowego kwestie związane z reklamacją reguluje Konwencja CMR. Zgodnie z jej zapisami, przewoźnik i odbiorca muszą sprawdzić transportowany ładunek, a ewentualne zastrzeżenia zamieścić w dokumencie CMR.
Jeżeli odbiorca tego nie zrobi, nie może zgłosić reklamacji co do stanu towaru. Chyba że zarówno odbiorca, jak i przewoźnik sprawdzili ładunek, a ukryte uszkodzenia zostały zidentyfikowane później. Wówczas odbiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia (reklamacji). Ma na to siedem dni.
Zgodnie z konwencją CMR, podstawę do odszkodowania może stanowić opóźnienie w dostawie ładunku. Żeby jednak tak się stało, odbiorca musi w terminie 21 dni od dnia otrzymania towaru skierować do przewoźnika pisemne zastrzeżenie (reklamację).
Zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym jedynie skrupulatnie przeprowadzona procedura reklamacyjna daje osobie uprawnionej szansę na dochodzenie roszczeń. Ważne jest przede wszystkim dotrzymanie terminów i czynności wymienionych w ustawie Prawo przewozowe i konwencji CMR. Inaczej poszkodowany utraci możliwość ubiegania się np. o wymianę towaru lub finansową rekompensatę.